deuces tiếng Anh là gì?

deuces tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng deuces trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ deuces tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm deuces tiếng Anh
deuces
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ deuces

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: deuces tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

deuces tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ deuces trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ deuces tiếng Anh nghĩa là gì.

deuce /dju:s/

* danh từ
– hai; mặt nhị (con súc sắc); quân bài “hai”
– (thể dục,thể thao) tỷ số 40 đêu (quần vợt)

* danh từ (thông tục)
– điều tai hại, điều rắc rối, điều phiền phức
=the deuce to pay+ điều phiền phức phải hứng lấy
– ma quỷ, trời (trong câu nguyền rủa, than vãn)
=[the] deuce take it!+ quỷ tha ma bắt nó đi
!deuce a bit
– không một tí nào
!the deuce he isn’t a good man
– không thể tin được anh ta là người tốt
!the deuce is in it if I cannot…
– nhất định là tôi có thể…
!to play the deuce with
– (xem) play
!what the deuce!
– rắc rối gớm!; trời đất hỡi!

deuce
– (lý thuyết trò chơi) quân nhị

Thuật ngữ liên quan tới deuces

Tóm lại nội dung ý nghĩa của deuces trong tiếng Anh

deuces có nghĩa là: deuce /dju:s/* danh từ- hai; mặt nhị (con súc sắc); quân bài “hai” – (thể dục,thể thao) tỷ số 40 đêu (quần vợt)* danh từ (thông tục)- điều tai hại, điều rắc rối, điều phiền phức=the deuce to pay+ điều phiền phức phải hứng lấy- ma quỷ, trời (trong câu nguyền rủa, than vãn)=[the] deuce take it!+ quỷ tha ma bắt nó đi!deuce a bit- không một tí nào!the deuce he isn’t a good man- không thể tin được anh ta là người tốt!the deuce is in it if I cannot…- nhất định là tôi có thể…!to play the deuce with- (xem) play!what the deuce!- rắc rối gớm!; trời đất hỡi!deuce- (lý thuyết trò chơi) quân nhị

Đây là cách dùng deuces tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ deuces tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

deuce /dju:s/* danh từ- hai tiếng Anh là gì?
mặt nhị (con súc sắc) tiếng Anh là gì?
quân bài “hai” – (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) tỷ số 40 đêu (quần vợt)* danh từ (thông tục)- điều tai hại tiếng Anh là gì?
điều rắc rối tiếng Anh là gì?
điều phiền phức=the deuce to pay+ điều phiền phức phải hứng lấy- ma quỷ tiếng Anh là gì?
trời (trong câu nguyền rủa tiếng Anh là gì?
than vãn)=[the] deuce take it!+ quỷ tha ma bắt nó đi!deuce a bit- không một tí nào!the deuce he isn’t a good man- không thể tin được anh ta là người tốt!the deuce is in it if I cannot…- nhất định là tôi có thể…!to play the deuce with- (xem) play!what the deuce!- rắc rối gớm! tiếng Anh là gì?
trời đất hỡi!deuce- (lý thuyết trò chơi) quân nhị

Source: https://songbac.top
Category: Blog Casino