số lẻ là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn. – Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Số lẻ là những số không hề chia đều cho 2. Nó không hề được chia thành hai số nguyên riêng không liên quan gì đến nhau một cách đồng đều. Nếu tất cả chúng ta chia một số lẻ cho 2, thì nó sẽ để lại một phần dư. Các ví dụ là 1, 3, 5, 7, v.v.Các số chẵn, không giống như số lẻ, chia hết cho 2, ví dụ điển hình như 2,4,6,8,10, vv Vì vậy, nếu n là một số chẵn, thì n + 1 đại diện thay mặt cho một số lẻ .
Ở đây, toàn bộ những khái niệm tương quan đến nó như định nghĩa, ví dụ, thuộc tính, loại, v.v. đều được đề cập. Các khái niệm chính được đề cập ở đây gồm có những điều sau đây .

Số Lẻ là gì ?

Số lẻ được định nghĩa là bất kỳ số nào không thể chia hết cho hai. Nói cách khác, một số ở dạng 2k + 1, trong đó k ∈ Z (tức là số nguyên) được gọi là số lẻ . Cần lưu ý rằng các số hoặc tập hợp các số nguyên trên một trục số có thể là số lẻ hoặc số chẵn. Một vài điểm chính khác:

 • Một số lẻ là một số nguyên không phải là bội số của 2
 • Nếu những số này chia hết cho 2 thì sẽ còn dư
 • Trong dãy số, 1 là số lẻ dương tiên phong

Biểu đồ số lẻ ( 1 đến 100 )

Biểu đồ này gồm có những số lẻ từ 1 đến 100. Bạn cũng hoàn toàn có thể luyện viết những số lẻ từ 1 đến 1000 vào vở của mình .

Biểu đồ số lẻ

Danh sách số lẻ

Có 25 số lẻ từ 1 đến 50 trong khi có 50 số từ 1 đến 100. Trong trường hợp những số từ 1 đến 1000, có 500 số lẻ và 500 số chẵn. Danh sách một số ít số lẻ gồm có những số như :

 • – 5, – 3, – 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, v.v.
Dãy số Số Lẻ
1 đến 50 25
1 đến 100 50
1 đến 200 100
1 đến 300 150
1 đến 500 250
1 đến 1000 500
1 đến 10000 5000

Số lẻ từ 101 đến 200

101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199

Số lẻ từ 201 đến 300

201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299

Số lẻ từ 301 đến 400

301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399

Số lẻ từ 401 đến 500

401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489 491 493 493 493

Tính chất

Có bốn tính chất chính của số lẻ tương quan đến phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Mỗi thuộc tính này được tranh luận chi tiết cụ thể ở những điểm sau .

Thêm hai số lẻ

Bất kỳ số lẻ nào được thêm vào một số lẻ khác luôn luôn cho một số ít chẵn. Tuyên bố này cũng được chứng tỏ dưới đây .

Lẻ + Lẻ = Chẵn

Bằng chứng:

Cho hai số lẻ là a và b .
Những số lượng này hoàn toàn có thể được viết dưới dạng
a = 2 k 1 + 1
và b = 2 k 2 + 1 trong đó k 1, k 2 ∈ Z
Thêm a + b, tất cả chúng ta có
( 2 k 1 + 1 ) + ( 2 k 2 + 1 ) = 2 k 1 + 2 k 2 + 2 = 2 ( k 1 + k 2 + 1 ) mà chắc như đinh chia hết cho 2 .

Trừ hai số lẻ

Khi một số lẻ bị trừ đi một số lẻ, tác dụng sẽ luôn là một số chẵn. Điều này tương tự như với việc cộng hai số lẻ, nơi người ta chứng tỏ rằng tác dụng luôn là một số chẵn .

Lẻ – Lẻ = Chẵn

Phép nhân hai số lẻ

Nếu một số lẻ được nhân với một số lẻ khác, số hiệu quả sẽ luôn là một số lẻ. Một dẫn chứng về điều này cũng được đưa ra dưới đây .

Odd × Odd = Lẻ

Cho hai số lẻ là a và b. Những số lượng này hoàn toàn có thể được viết dưới dạng
a = 2 k 1 + 1 và b = 2 k 2 + 1 trong đó k 1, k 2 ∈ Z
Bây giờ, a × b = ( 2 k 1 + 1 ) ( 2 k 2 + 1 )
Vì vậy, a × b = 4 k 1 k 2 + 2 k 1 + 2 k 2 + 1
Phương trình trên hoàn toàn có thể được viết lại thành :
a × b = 2 ( 2 k 1 k 2 + k 1 + k 2 ) + 1 = 2 ( x ) + 1
Như vậy, phép nhân hai số lẻ cho tác dụng là một số lẻ .

Phân chia hai số lẻ

Phép chia hai số lẻ luôn cho kết quả là Số lẻ nếu và chỉ khi mẫu số là một thừa số của tử số, hoặc nếu không thì kết quả là số thập phân.

Odd ⁄ Odd = Lẻ

Nói ngắn gọn:

Hoạt động Kết quả
ODD + ODD CŨNG
ODD – ODD CŨNG
ODD x ODD ODD
ODD / ODD 
* mẫu số là một thừa số của tử số
ODD

Các loại số lẻ

Có 2 loại số lẻ chính là số lẻ liên tiếp và số lẻ ghép .

Số lẻ liên tục

Nếu ‘ a ’ là một số lẻ, thì ‘ a ’ và ‘ a + 2 ’ được gọi là những số lẻ liên tục. Một vài ví dụ về những số lẻ liên tục hoàn toàn có thể là

 • 15 và 17
 • 29 và 31
 • 3 và 5
 • 19 và 21 v.v.

Chẵn so với những số lẻ âm, những số liên tục sẽ là :

 • – 5 và – 3
 • – 13 và – 11, v.v.

Số lẻ tổng hợp

Một số lẻ tích hợp là 1 số ít nguyên dương lẻ được tạo thành bằng cách nhân hai số nguyên dương nhỏ hơn hoặc nhân số đó với một. Các số lẻ tổng hợp có đến 100 là : 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 99 .

Câu hỏi và giải pháp

Ví dụ 1: Tìm tổng của số lẻ nhỏ nhất và lớn nhất có 3 chữ số đồng thời chứng minh rằng số đó chia hết cho 2.

Giải pháp :

Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số = 101
Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số = 999
Tổng của cả hai số = 101 + 999 = 1100
Số 1100 chia hết cho 2 ( theo quy tắc chia hết cho 2 ) .
Điều này chứng tỏ rằng số lượng là số chẵn .

Ví dụ 2 : Các số sau có phải là số lẻ không?

 1. 25
 2. 15 + 13
 3. 32 – 37

Giải pháp :

 1. 25 không chia hết cho 2 nên số lẻ .
 2. 15 + 13 = 28, chia hết cho 2, không phải là số lẻ
 3. 32 – 37 = – 5, là 1 số ít lẻ

Ví dụ 3: Điền vào chỗ trống:
__, 2, __, 4, __, 6, __, 8, __, 10, __, 12
22, __, 24, __, 26, __, 28, __, 30
100, __, 102, __, 104, __, 106, __, 108

Bài giải:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
22,23,24,25,26,27,28,29,30
100,101,102,103,104,105,106,107,108

Ví dụ 4: Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số lẻ?

Bài giải: Có 50 số lẻ và 50 số chẵn từ 1 đến 100.
Số các số lẻ = 100/2 = 50

Bảng tính

 1. 7 chẵn hay lẻ ?
 2. Làm thế nào để bạn xác lập xem một số ít là lẻ hay chẵn ?
 3. Đề cập đến tổng thể những số lẻ lớn hơn 60 và nhỏ hơn 120 .
 4. Liệt kê toàn bộ những số lẻ lớn hơn – 4 và nhỏ hơn 20 .
 5. Số 0 có phải là số lẻ không ? Tại sao ?

Câu hỏi thường gặp về số lẻ

Tất cả những số lẻ là gì ?

Các số không chia hết cho 2 được gọi là số lẻ. Ví dụ : 3, 5, 17, 19, 21, v.v.

Làm thế nào để bạn xác lập xem 1 số ít là lẻ hay chẵn ?

Nếu một số ít chia hết cho 2 thì đó là số chẵn, ngược lại, đó là số lẻ. Ta cũng hoàn toàn có thể nói khi chia 1 số ít cho 2 và còn dư 1 số ít không chia hết cho 2 thì đó là một số lẻ .

Đối với một số lớn hơn là mười nghìn hoặc hàng triệu, hãy kiểm tra số ở vị trí hàng đơn vị. Nếu vị trí đơn vị mang một số chẵn, điều đó có nghĩa là toàn bộ số chẵn khác nó là một số lẻ.

Số 0 có phải là số lẻ không ? Tại sao ?

Không, số 0 không phải là số lẻ mà là số chẵn, chính do, khi tất cả chúng ta chia 0 cho 2, nó cho tất cả chúng ta một thương bằng 0 và cũng không có phần dư còn lại sau khi chia. Vì vậy, 0 chia đều cho 2 .
0 ÷ 2 = 0

37 là số lẻ hay số chẵn ?

Như tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy, hàng đơn vị chức năng của 37 gồm có một số lẻ tức là 7, không chia hết cho 2, do đó, nó là một số lẻ .

Source: https://songbac.top
Category: Blog Casino